Xin chào các bạn!

Không biết phải làm sao nữa?

Sao không thấy ai vậy

Mày biết được ak